VNTV #116: Gieo Hột Cà Chua – Rửa Cải Làm Dưa ở Mỹ (Seeding Tomato & Washing Mustard Greens)

VNTV #116: Gieo Hột Cà Chua – Rửa Cải Làm Dưa ở Mỹ (Seeding Tomato & Washing Mustard Greens)

Be the first to comment

Leave a Reply