VNTV #100: Ăn Gà Chiên Mỹ – gà chiên vàng ươm giòn khứu đây (Fried Mixed Chicken) | Gà Rán ở Mỹ

VNTV #100: Ăn Gà Chiên Mỹ – gà chiên vàng ươm giòn khứu đây (Fried Mixed Chicken) | Gà Rán ở Mỹ

Published on Jan 19, 2018
VNTV
Ga Ran
An ga ran/ga chien voi bap hop
Ga ran – Publix Fried Chicken 8-piece chicken (2 breasts, 2 drumsticks, 2 thighs, 2 wings)
Bap hop – Fresh Cut Whole Kernel Corn

Gà chiên vàng ươm giòn khứu 8 miếng $7 ăn được 8-10 bữa cơm ở Mỹ

Be the first to comment

Leave a Reply