Sách Tự Điển Hình Tiếng Anh – Tiếng Việt: Oxford Picture Dictionary English/Vietnamese

Sách tự điển hình Tiếng Anh – Tiếng Việt
(Picture Dictionary English-Vietnamese by Jayme Adelson-Goldstein, Norma Shapiro)

 1. Xuất bản 1 tháng 2 năm 2017, 308 trang.
  http://www.phibay.com/oxford-picture-dictionary-english-vietnamese-dictionary-by-jayme-adelson-goldstein%e2%80%8e-norma-shapiro/
  http://www.phibay.com/oxford-picture-dictionary-english-vietnamese-dictionary-by-jayme-adelson-goldstein%e2%80%8e-norma-shapiro/
  (Published February 1, 2017, 308 pages)
 2. Xuất bản 20 tháng 7 năm 2008, 305 trang.
  http://www.phibay.com/oxford-picture-dictionary-english-vietnamese-by-jayme-adelson-goldstein%e2%80%8e-norma-shapiro/
  http://www.phibay.com/oxford-picture-dictionary-english-vietnamese-by-jayme-adelson-goldstein%e2%80%8e-norma-shapiro/
  Published July 20, 2008, 305 pages