Nước Giải Khát Sơ Ri P2

NVTC | Nước Giải Khát Sơ Ri P2 – làm tại nhà ở Mỹ đơn giản Acerola Juice Nuoc Trai Cay
77 views
Published on Jan 18, 2018

NVTC2018US5
Cách làm Nước Giải Khát Sơ Ri P2 tại nhà ở Mỹ.

NƯỚC GIẢI KHÁT SƠ RI – làm tại nhà ở Mỹ making juice (ecerola cherries, barbados cherries) P2

Nguyen lieu: so ri, duong, muoi, nuoc
Ingredients: acerola cherry, sugar, salt, water

Directions: clean & wash cherries, place them in a pot & cook, seperate solid & liquid by strainer/fine mesh strainer, bring the liquid to boil & add sugar.

P1 – https://youtu.be/gmz3jroW-LY
P2 – (watching)
P3 – https://youtu.be/bT91ox2DyhE

Fruit juice
Tropical fruit juice
Cherry juice
Acerola cherry juice
Barbados cherry juice
20171228161328

NguoiVietToanCau’s Kitchen