Xem Trái Sầu Riêng Đông Đá $670000 ở Mỹ | Durian Người Việt Mỹ Orlando Published on May 27, 2018 Xem Trái Sầu Riêng Đông Đá $670000 ở Mỹ | Durian Fruit Giá này là hôm tháng 3 chớ bây giờ còn mắc hơn. Hôm tháng 3 VN TV mua $2.99 USD/lb còn bây giờ