Sách tự điển hình Tiếng Anh – Tiếng Việt (Picture Dictionary English-Vietnamese by Jayme Adelson-Goldstein, Norma Shapiro) Xuất bản 1 tháng 2 năm 2017, 308 trang. http://www.phibay.com/oxford-picture-dictionary-english-vietnamese-dictionary-by-jayme-adelson-goldstein%e2%80%8e-norma-shapiro/ http://www.phibay.com/oxford-picture-dictionary-english-vietnamese-dictionary-by-jayme-adelson-goldstein%e2%80%8e-norma-shapiro/ (Published February 1, 2017, 308 pages) Xuất bản 20 tháng 7 năm 2008, 305 trang. http://www.phibay.com/oxford-picture-dictionary-english-vietnamese-by-jayme-adelson-goldstein%e2%80%8e-norma-shapiro/ http://www.phibay.com/oxford-picture-dictionary-english-vietnamese-by-jayme-adelson-goldstein%e2%80%8e-norma-shapiro/ Published July 20, 2008, 305 pages